КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

0700 11 112

contacts@asp-bg.com

ДЕНОНОЩЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР-24/7

За връзка при алармени сигнали и други събития, свързани с охраната на вашите обекти.

0700 11 112

operative_centre@asp-bg.com

30 ГОДИНИ КАЧЕСТВЕНА ОХРАНА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО УСЛУГИ

– О Б Щ И У С Л О В И Я – /ОУ/
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА /СИС/

с ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ей Ес Пи” ЕООД
в сила от 01.03.2017г.
Актуализирани на 12.06.2023г.

 

І.ПРЕДМЕТ

 

1. Настоящите “Общи условия” уреждат условията по възникнало правоотношение по предоставяне на услугата охрана чрез използване на сигнално-известителна техника на сгради, помещения и стопански обекти срещу кражба при проникване чрез взлом на находящо се в тях имущество.

 

1.1 “Сигнално-известителна техника”/СИТ/, за целите на настоящите “общи условия”, представлява набор от технически модули, включващи централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние.

 

1.2 “Сигнално известителна система”/СИС/, за целите на настоящите “общи условия”, е сигнално-известителна техника, свързана в единна система, която регистрира и подава алармен сигнал при опити за проникване в охранявания обект.

 

1.3 “Взлом”, за целите на настоящите “общи условия”, е всяко разрушаване, повреждане, подкопаване или под какъвто и да е начин преодоляване, вкл. чрез употребата на технически средства, на прегради, направени за защита на лица или имот и проникване по този начин в охранявания обект.

 

1.4 “Пасивна физическа защита на обекта” е система от прегради, врати, ключалки решетки и др. подобни от вид да предотвратят или значително затруднят проникване в обекта.

 

1.5 “Техническа подсигуреност на обекта” е осигуряването на обекта със сигнално-известителна техника и средства за връзка.

 

1.6 “Обект, поставен под охрана” е обект, който Изпълнителят е длъжен да поеме под охрана, при уговорените условия за охрана, след осъществено предаване под охрана, съобразно разпоредбите по-долу.

 

1.7. „НОЦ“ е Национален оперативен център на Изпълнителя, осъществяващ организация, регистриране и контролиране на охранителната дейност.

 

ІІ.СКЛЮЧВАНЕ

 

1. Общите условия се считат приети и приложими с подписването на конкретен Договор/и за присъединяване на обект/и между физическо или юридическо лице, като Възложител и “Ей Ес Пи” ЕООД, като Изпълнител, с който Възложителят изрично заявява, че се е запознал и приема “Общите условия” на Изпълнителя, а Изпълнителят се задължава да осъществява услугата по отношение на обекта и имуществото в него, доколкото това е уговорено.

 

2. В Договора за възлагане на конкретен обект се посочва дължимата като възнаграждение от Възложителя на Изпълнителя сума за конкретния обект и размерът на имуществената отговорност на Изпълнителя, която последният носи, ако такава се предвижда и е договорена между страните.

 

3. Охраната на съответния обект се осъществява 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието, 7 /седем/ дни в седмицата, с изключение на времето за осъществяване на техническа профилактика и ремонт на системата.

 

4. При противоречие на клаузи от конкретния Договор, с клауза от настоящите “Общи условия”, отношенията между страните се уреждат съобразно клаузите от конкретния Договор, съответно последващо сключени такива за същия обект.

 

ІІІ.СРОК НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО

 

1. Правоотношението между страните по подписан Договор е със срок от 1 /една/ година, посочен изрично в Договора/ите за конкретния обект/и, който се поема под охрана с възможност за автоматично подновяване за всяка следваща година.

 

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

1. Възнаграждението за Изпълнителя, както и начина на заплащането му се договаря в конкретния Договора/ите за възлагане, съобразно актуалната оферта на Изпълнителя към момента и съобразно избраните и посочени клаузи за охрана.

 

2. При неспазване на уговорения срок за плащане за охрана на всеки един обект по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законоустановената мораторна лихва, считано от деня на забавата до деня на плащането.

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 

1. При заявено желание за ползване на услугата за охрана със СИС от физическо или юридическо лице, Изпълнителят извършва оглед/обход/ на обекта и дава указания по пасивната физическа защита и техническата подсигуреност на обекта, с оглед привеждането на обекта в състояние, годно за охрана. В указанията си, Изпълнителят описва необходимите технически средства и елементи на пасивната физическа защита, схемата за монтаж и др. Указанията се предоставят на Възложителя. При изпълнението на дадените указания, страните подписват Договор за възлагане охраната на конкретен обект. За всеки допълнително възлаган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект за охрана, страните подписват отделен Договор за възлагане, индивидуализиращ всеки един обект. Клаузите
на настоящите “Общи условия” са съотносими и действащи по отношение на всеки един допълнително присъединен обект под охрана при договорените условия.

 

2. Основание за отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поемане на допълнително възложен обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е наличието на неплатено от Възложителя задължение със забава повече от 14 /четиринадесет/ дни след настъпил падеж, във връзка с предоставена охранителна услуга на поет вече под охрана обект.

 

3. Изпълнителят извършва пусково настроечни работи на СИС и проби, при които се установява нормалното функциониране на СИС в обекта. За извършените пусково-настроечни работи и проби се съставя “Приемо-предавателен Протокол”. Изпълнението на задълженията на Изпълнителя започва от деня, считано от който обектът е поставен под охрана.

 

VІ. ПРЕДАВАНЕ ПОД ОХРАНА

 

1. “Предаване под охрана” е поредица от действия на Възложителя, състоящи се в напускане, затваряне и заключване на обекта, задействане /поставяне/ на прегради и задействане на сигнално-известителната система в обекта в уговорено между страните време.
Предаването на обекта под охрана от страна на Възложителя се осъществява, както следва:

 

1.1 Упълномощеният служител на Възложителя /отговорник на обекта/ осигурява напускането на обекта от страна на находящите се в него лица. След напускане на обекта от страна на служителите на Възложителя и третите лица, упълномощеният служител извършва задължителна проверка на охраняваните помещения за находящи се в тях и ненапуснали лица или животни, като проверява, затваря и заключва всички врати, прозорци и решетки, както и всички други физически прегради в обекта. Проверява видимостта на регистриращите устройства/датчици/ към охраняваните от тях врати, прозорци и сектори, включва алармената система, задейства, съгласно инструкцията, сигнално-известителната система в обекта, чрез предоставения му код за достъп.

 

VІІ. ПОЕМАНЕ ПОД ОХРАНА

 

1. Изпълнителят, чрез оператора в НОЦ и техническите средства, поема обекта под охрана. Обектът се счита поет под охрана след получен сигнал в диспечерския център на Изпълнителя от задействаната СИС в обекта. Денят и точният час на поемане на обекта под охрана се регистрират от апаратурата на НОЦ.

 

VІІІ. СНЕМАНЕ ОТ ОХРАНА

 

1. “Снемане от охрана” е поредица от действия на Възложителя, чрез определения от него отговорник на обекта, извършени в уговорен между страните момент от денонощието, както следва:

 

1.1 Влизане в обекта, незабавно изключване на СИС и алармената инсталация в обекта, съобразно инструкцията за това, чрез използване на съответните кодове

 

1.2 Денят и точният час на снемане на обекта от охрана се отбелязват се регистрират от апаратурата на дежурния център и от регистриращото устройство в обекта /радиоприемник за маркиране/, ако такова има поставено.

 

ІХ. ЧАСОВИ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА – ДЕНОНОЩНА ОХРАНА НА ОБЕКТИТЕ

 

1. “Денонощна охрана със сигнално-известителни системи” по смисъла на настоящите „Общи условия” е такъв режим на охрана, при който Възложителят може да предаде за охрана обекта и находящото се в него имущество във всеки един момент от денонощието, предварително уговорен между страните – от 0.00 часа до 24.00 часа за всеки ден, в периода на действие на конкретното правоотношение по повод на отделен обект и Изпълнителят е длъжен да го поеме под охрана.

 

Х. КЛАУЗИ ЗА ОХРАНА

 

1. Охраната се осъществява пряко, съобразно избраната клауза за охрана, както следва:

 

1.1 Клауза за охрана “МОНИТОРИНГ НА СИС”

 

1.2 Клауза за охрана “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”

 

2. Клаузата за охрана се посочва изрично в конкретния подписван Договор от страните за всеки отделен обект.

 

ХІ. ОХРАНА ПРИ КЛАУЗА “МОНИТОРИНГ НА СИС”

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва да извършва пряката дейност по осъществяване на охраната със СИС, при клауза “Мониторинг на СИС”, след осъществено предаване и поемане на обекта под охрана, съобразно клаузите по-горе.

 

2. Денят и точният час на предаването и поемането на обекта под охрана се регистрират от апаратурата на контролния център и от регистриращото устройство в обекта /радиоприемник за маркиране/, ако такова има поставено.

 

3. От момента на предаване/поемане на обекта под охрана дежурният оператор неотклонно следи за подаваните от СИС в обекта сигнали.

 

4. При сигнал от СИС, указващ за вероятно проникване чрез взлом в обекта, дежурният оператор незабавно известява посочения от Възложителя отговорник за обекта, като с това задълженията му при охрана по тази клауза се считат изпълнени изцяло.

 

5. При клауза за охрана “МОНИТОРИНГ НА СИС”, Изпълнителят не отговаря за претърпени от Възложителя имуществени вреди.

 

ХІІ. ОХРАНА ПРИ КЛАУЗА “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва да извършва пряката дейност по осъществяване на охраната със СИС, при клауза “мониторинг и реакция”, след осъществено предаване и поемане на обекта под охрана, съобразно клаузите по-горе. Денят и точният час на
предаването и поемането на обекта под охрана се регистрират от апаратурата на дежурния център и от регистриращото устройство в обекта /радиоприемник за маркиране/, ако такова има поставено. От момента на предаване/поемане на обекта под охрана, дежурният диспечер неотклонно следи за подаваните от СИС в обекта сигнали.

 

2. При сигнал от СИС, указващ за вероятно проникване чрез взлом в обекта, дежурният оператор незабавно известява автопатрул на Изпълнителя чрез поставените му на разположение средства за връзка.

 

3. Автопатрулът извършва инспекция на място на охранявания обект. Автопатрулът известява незабавно след пристигането си на обекта, чрез средствата за връзка, дежурния оператор в центъра, който отбелязва точния час на пристигане на автопатрула по местонахождението на обекта и въвежда данните за това в компютъра на дежурния център.

 

4. След пристигането си на обекта, автопатрулът извършва незабавен оглед от външна страна на обекта. При констатирано проникване или опит за проникване чрез взлом в обекта, автопатрулът незабавно известява дежурния оператор на Изпълнителя. Автопатрулът предприема незабавни и обективно възможни действия за предотвратяване или ограничаване на вредите върху охраняваното имущество, от вид, характер и с интензитет според необходимото, в рамките на закона.

 

4.1 При наличие на пожар или признаци за възникнал пожар в обекта, автопатрулът незабавно уведомява дежурния оператор, който уведомява дежурните органи на противопожарната охрана.

 

5. Дежурният оператор известява за осъщественото проникване или опит за проникване чрез взлом в обекта упълномощения, предварително посочен от Възложителя служител /отговорник на обекта/ или самия него и известява дежурните органи на Националната полиция. Отговорникът на обекта от страна на Възложителя е длъжен незабавно, но не по-късно от 2 /два/ часа след уведомлението, да пристигне на обекта.

 

6. След пристигането на Възложителя и/ или неговия представител/отговорник, Комисия от по един представител на Възложителя и Изпълнителя извършва незабавен оглед на находящото се в обекта и подлежащо на охрана имущество. За работата на комисията се съставя протокол. Протоколът съдържа данни за представителите/членовете/ на комисията, констатации относно осъщественото проникване чрез взлом, мястото, откъдето е осъществено и др. обстоятелства по преценка на Комисията. Възложителят заявява пред Изпълнителя липса на охранявано имущество по вид и количество.

 

7. Ако по определена причина незабавен оглед не може да бъде извършен, представителите на Възложителя и Изпълнителя запечатват обекта, като за осъщественото запечатване съставят подписан от двете страни протокол. В този протокол се отбелязват денят и часът на осъщественото запечатване, присъствалите на запечатването лица, както и други обстоятелства, касаещи конкретната ситуация. Обектът се разпечатва в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя, с протокол, за извършване на огледа по т.6. При осъществено едностранно разпечатване, без присъствието на представител на Изпълнителя, имуществената отговорност на последния отпада изцяло.

 

А/. ПОДКЛАУЗИ ПРИ КЛАУЗА “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”

 

1. Обезщетяването на вредите на Възложителя при кражба, при охрана на конкретен обект/и при клауза “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”, изрично посочена във Договора за възлагане се определя и реализира, съобразно подклаузи както следва:
– подклауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”
– подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”

 

2. Клаузата “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите” се записва изрично в конкретния Договор за възлагане охраната на конкретен обект. Там се определя и точния максимален размер на имуществената отговорност за Изпълнителя по отношение на охраняваното имущество по съгласие на страните. Независимо от действителния размер на понесените от Възложителя вреди при събитие, обосноваващо отговорността на Изпълнителя, Изпълнителят отговаря имуществено само до размера на заплатените месечни такси към момента на възникналото събитие, но не повече от определения лимит, договорен между страните в подклаузата на конкретния Договор.

 

3. Клаузата “охрана без обезщетяване на вредите” не зависи от размера на охраняваното имущество. При тази клауза, Изпълнителят не отговаря имуществено пред Възложителя за понесени от него вреди, независимо от вида на събитието и независимо от размера на вредите.

 

4. В случай, че във Договора за конкретния обект не е изрично посочено, че охраната се осъществява при подклауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите” и не е определен и точно посочен максимален размер(лимит) на отговорността за Изпълнителя при действието на тази подклауза, между страните се счита, че правоотношението е сключено при подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”.

 

Б/. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПОДКЛАУЗА “ОХРАНА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ”

 

1. При условията на посочена клауза “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ“ посочена подклауза охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка, застрахователната премия по застрахователен договор за професионална отговорност.

 

В/.ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ПРИ КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ПРИ КЛАУЗА “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ“

 

1. При условията на клауза МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ, посочена подклауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка застрахователна премия по застрахователен Договор за обезщетяване на вреди при причинени щети на имуществото, предадено под охрана по уговорения ред, в случай на взломна кражба по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т.4 от НК във време, в което обекта е бил поет под охрана.

 

2. При настъпило застрахователно събитие по смисъла на настоящите „Общи условия” в охраняван обект на Възложителя, последният се задължава в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след узнаване за настъпило противоправно посегателство да уведоми писмено Изпълнителя. Възложителят отправя писмена претенция към Изпълнителя в срок до 3 /три/ дни от узнаване за посегателството, към която прилага документи, доказващи вида и размера на отнетото/увредено имущество и установяващи данните и обстоятелствата, обуславящи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на служебна бележка/удостоверение от РУ на МВР, постановление от прокуратурата, документи, удостоверяващи собствеността му върху отнетото имущество – фактури, фискални бонове, квитанции, гаранционни карти, договори и др. Изброяването не е изчерпателно и Възложителят приема да предостави своевременно на Изпълнителя или на неговия застраховател всички изискани от тях документи, включително документи, издадени от компетентните органи, декларации, констативни протоколи, експертизи, платежни документи, счетоводни извлечения, видео и аудиозаписи, електронни показатели на апаратура и други, съобразно конкретния случай, необходими за установяване на обстоятелствата по възникнало събитие на обекта и определяне размера на вредите.

 

3. За изплащането от страна на Застрахователя и Изпълнителя на обезщетение за вреди на охранявано имущество, настъпили вследствие на кражба чрез взлом, страните сключват Споразумение и имуществената отговорност на Изпълнителя се погасява изцяло.

 

4. В случай, че Възложителят не изпълни свое задължение по настоящия раздел относно реда при настъпила щета, Изпълнителят има право да откаже обезщетяване на вредите.

 

5. При правоотношение, сключено при условията на подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не отговаря имуществено пред Възложителя, вкл. при условията на клаузите по-горе.

 

6. Изпълнителят не отговаря, съгласно условията на т.1 от този раздел, ако неизплащането на застрахователното обезщетение, от страна на Застрахователя, за охраняваното имущество е по вина на Възложителя.

 

7. При условията на клауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не носи отговорност за охраняваното имущество и не дължи обезщетяване на вреди, в случай, че Възложителят не е заплатил, в срока по раздел ІV от този договор, дължима вноска от договореното възнаграждение за охрана. В този случай, независимо от обстоятелствата, Изпълнителят може да откаже заплащането на обезщетение на Възложителя. При просрочена, незаплатена в срок вноска от възнаграждението за охрана, независимо от периода на просрочието, Възложителят няма право да иска и получи от Изпълнителя заплащането на каквито и да било обезщетения за настъпили събития през периода, считано от датата, на която вноската е следвало да бъде заплатена до датата на нейното ефективно плащане от страна на Възложителя.

 

8. В срок до 20 /двадесет/ дни от настъпване на забава за заплащане на дължима сума от Възложителя по издадена фактура, Изпълнителят може да спре обекта от охрана, като го изключи от Централизираната си система. В тези случай, при настъпило алармено събитие от съответния обект, Изпълнителят не дължи и не извършва мониторинг и инспекция на обекта.

 

9. При възникване на нарушение / нередност на територията на охранявания обект да вземе незабавно всички целесъобразни мерки за намаляване или ограничаване на щетите, както и да направи необходимото за ангажирането на всички институции, органи, организации, юридически лица, физически лица и други, които могат да допринесат за предотвратяване на настъпването на вредоносно събитие, неговото пресичане и за разкриване на извършителите.

 

10. Страните приемат, че задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изплащане на обезщетение до уговорения лимит е обвързано с окончателното произнасяне на компетентните органи и получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователно обезщетение, като същият не дължи лихва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тази връзка.

 

XIII. ПОДКЛАУЗА – ТЕХНИКА ПОД НАЕМ

 

1. Изпълнителят предоставя условия за ползване на СИС, собственост на Изпълнителя в рамките на актуалния каталог за техника към момента на поискване / възлагане на охрана. Възложителят ползва тези условия при наличие на изрично посочване на тази подклауза в Договора за възлагане на конкретния обект за охрана със СИС.

 

2. При прекратяване на договора за охрана, Възложителят е задължен да върне техниката на Изпълнителя и да заплати такса за демонтаж на същата.

 

3. Възложителят няма право, без изричното писмено съгласие на Изпълнителя, да премества местоположението на което и да е от инсталираните устройства и компоненти на системата, както и да преотдава за ползване същите на трети лица.

 

4. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя такса за монтаж и демонтаж на СИС, по актуална оферта на Изпълнителя, включително при преместването на техническата система по искане на Възложителя на друг посочен от него адрес.

 

4.1. За времето на ползване на техническата система, Възложителят заплаща на Изпълнителя необходимите за поддръжката на системата – акумулатори, батерии и др.

 

5. При повреда, причинена по вина на Възложителя, на което и да е от ползваните устройства-компоненти на системата, в резултат на некомпетентно ползване от страна на Възложителя или причинено от трети лица, същият се задължава да заплати на Изпълнителя пазарната им стойност или да заплати сумата по ремонта и възстановяването на съответния компонент, в случай, че ремонт или възстановяване са възможни.

 

6. Възложителят дължи обезщетение за вредите, причинени на системата и компонентите, от него или от трети лица по време на ползването на системата и нейните компоненти, освен ако тези вреди се дължат на форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила.

 

XIV. ПОДКЛАУЗА – ТЕХНИКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

1. Изпълнителят предоставя на Възложителя СИС, която става собственост на последния, при наличие на изрично посочване на тази подклауза и определяне на условията в Договора за възлагане на конкретния обект за охрана със СИС.

 

2. Ако продажбата бъде развалена поради неизпълнение от Възложителя, включително наплащане на вноски, Изпълнителят има право на обезщетение.

 

XV. ПОДКЛАУЗА – ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

 

1. При получаване на алармен сигнал в НОЦ на Изпълнителя от специализираната СИС, монтирана на охранявания обект, дежурен оператор уведомява автопатрулен екип, който извършва инспекция на обекта и при ранни признаци за възникнал пожар, незабавно се уведомява дежурен оператор в НОЦ, който подава сигнал към компетентните органите за пожарна безопасност.

 

XVI. ПОДКЛАУЗА – ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

 

1. Периметровата охрана се състои от охранителни системи, създадени за защита на прилежащите към охраняваните обекти площи посредством активни оповестяващи съоръжения и/или пасивни възпиращи съоръжения и тяхната основна функция е ранно известяване за нарушение или пробив в охраняемата зона. Системата за периметрова охрана може да бъде инсталирана на съществуващи постройки (огради, престилки, навеси, покриви, стени, коридори, фасади) или за охрана на открити пространства с невидима външна защита.

 

ХVII.ПОДКЛАУЗА ЗА ОХРАНА “ОХРАНА С ПАНИК БУТОН”

 

1. “Охрана с паник бутон” е специфичен, допълнителен вид охрана, независима от клаузи “МОНИТОРИНГ” и “МОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”, осъществяваща се за обект на Възложителя, при условията на пребиваване на Възложителя, негови служители и др. лица в охранявания обект, при изключена алармена система и изключени елементи на СИС /датчици/, предназначени за охрана при кражба чрез взлом.

 

2. При охрана с паник бутон, Изпълнителят осигурява съдействие на Възложителя и предприема мерки за предотвратяване или прекратяване на противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект, след подаден чрез паник-бутона сигнал.

 

3. Охраната се осъществява чрез “паник бутон”, представляващ сигнално устройство/устройства/, при задействането на което СИС, чрез радиопредавател, подава специфичен сигнал до НОЦ на Изпълнителя. Чрез сигналното устройство/паник бутон/ назначеното за отговорник на обекта лице подава сигнал за налично противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект.

 

4. При сигнал от СИС, подаден чрез паник бутон, указващ за вероятно противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект, дежурният оператор незабавно известява автопатрул на Изпълнителя чрез поставените му на разположение средства за връзка.

 

5. Автопатрулът извършва незабавна проверка на място на охранявания обект. Автопатрулът известява незабавно след пристигането си на обекта, чрез средствата за връзка, дежурния оператор, който отбелязва точния час на пристигане на автопатрула по
местонахождението на обекта и въвежда данните за това в компютъра на дежурния център.

 

6. След пристигането си на обекта автопатрулът извършва незабавен оглед и при констатирано противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект автопатрулът известява дежурния оператор на Изпълнителя, който уведомява органите на Националната полиция. Автопатрулът предприема незабавни мерки за предотвратяване или прекратяване на противоправното нападение и за предотвратяване или ограничаване на вредите, от вид, характер и с интензитет според необходимото, в рамките на закона.

 

7. Изпълнителят дължи съдействие на Възложителя при наличие на противоправно нападение в обекта на Възложителя, съгласно този раздел, но не отговаря имуществено за причинените вследствие на противоправното нападение вреди на Възложителя или трети лица.

 

8. Охраната с паник бутон се осъществява въз основа на изрична договорка, изрично записана като подклауза във Договора за възлагане охраната на конкретен обект между страните.

 

9. За охрана само с паник бутон се дължи отделно възнаграждение, съобразно актуалната оферта на Изпълнителя. Размерът на възнаграждението, сроковете и начина на плащане се посочват във Договора за конкретния обект.

 

ХVIII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

1. Да извършва при поискване от страна на Възложителя и заедно с него, функционална проверка на СИС в обекта. За проверката се съставя протокол.

 

2. При констатирана от Изпълнителя неизправност или отклонения на СИС в обекта от нормалната работа, да уведомява Възложителя.

 

3. Да дава при нужда задължителни указания на Възложителя във връзка с техническата подсигуреност или пасивната физическа защита на обекта.

 

4. Да предоставя безвъзмездно на Възложителя справки, при поискване, за подадените от СИС в обекта, сигнали, за времето за реагиране и др.

 

5. При алармено събитие, регистрирано в дежурния център на Изпълнителя, възникнало непосредствено преди или след въвеждане на валиден код за достъп от Възложителя, не се изпраща автопатрулен екип за инспекция на охранявания обект, освен ако при телефонно обаждане от страна на дежурен оператор до Възложителя и/или негов/и отговорник/ци се установи по техни данни, че въпреки въведения валиден код е възможно да има неоторизирано проникване.

 

ХIX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

1. Да заплати, според уговореното, възнаграждение за охрана на Изпълнителя, както и всички други дължими от него по Договора/ите суми.

 

2. Да поддържа в изправност СИС в обекта, сам или чрез изпълнители по сключен от него договор за сервизно обслужване и поддръжка на СИС. Да извършва периодични проверки на техническата изправност на СИС в обекта.

 

3. Да не допуска закриване на видимостта на датчиците от СИТ към охраняваните от тях врати прозорци и сектори.

 

4. В случай, че за период от време, Възложителят или отговорникът на обекта или упълномощеното лице за връзка няма да бъдат на разположение и/или няма да могат да бъдат уведомени за събитие или няма да са в състояние в срока по Раздел ХІІ да пристигнат на обекта, Възложителят е длъжен да извести предварително Изпълнителя и да предостави писмено, с подпис, данни за друго лице или лица за връзка, за уведомяване и явяване на обекта при събитие. Неизпълнението на това задължение се приема между страните за груба небрежност.

 

5. Възложителят или съответно неговия представител е длъжен да осигури достъп до обекта / ключове от входна врата на сградата или от междинна врата на етаж /, предоставени с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, с цел възможност за осъществяване на външен оглед и блокиране /отцепване/ на обекта.

 

6. Да стопанисва грижливо средствата за връзка с дежурния център на Изпълнителя и другите елементи от СИС.

 

7. Да осигури надеждно мрежово и автономно електрическо захранване, необходимо за нормалната работа на СИС.

 

8. Да уведомява при констатирани от него повреди на СИС в обекта, както и при всички промени в обстановката, които могат да доведат до намаляване на зоната на действие или елиминиране на датчиците и др. елементи от СИС или до затрудняване на работата на СИС в обекта.

 

9. Да уведомява своевременно за ремонти, промени в конфигурацията на обекта и елементите на СИС, промени в стойността на охраняваното имущество, промени в собствеността на обекта и охраняваното имущество, промени в търговския статут на ЮЛ на Възложителя – прекратяване, несъстоятелност, ликвидация, преобразуване и др. промени

 

10. Да уведомява незабавно при промени в отговорниците на обекта или данните за тях. Неизпълнението на това задължение се приема между страните за груба небрежност.

 

11. Да изпълнява указанията и предписанията на Изпълнителя във връзка с техническото подсигуряване на обекта и пасивната физическа защита, както и за предприемането на др. необходими мерки за подобряване на сигурността и намаляване на риска от неправомерно посегателство. При неизпълнение, от страна на Възложителя, на дадени от Изпълнителя указания и предписания, съобразно посоченото по-горе, имуществената отговорност, носена от последния по силата на тези „Общи условия”, отпада изцяло, като той не носи отговорност пред Възложителя до изпълнение на дадените указания и предписания от страна на Възложителя.

 

ХX. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СИС. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

 

1. За изправността на СИС в обекта отговаря Възложителят. За изправността и работата на СИС Изпълнителят не носи отговорност, освен ако има действаща подклауза ТЕХНИКА, ЗАКУПЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или подклауза ТЕХНИКА НА ИЗПЛАЩАНЕ в Договора за възлагане на конкретен обект.

 

1.1 Изпълнителят дава гаранция на Възложителя за работата и изправността на СИС и нейните елементи за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, наречен гаранционен срок, освен при доставка и монтаж на използвана техника по искане и със знанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

1.2. Гаранционният срок за поддържане на техническите средства и инсталациите, монтирани от Изпълнителя, започва да тече, считано от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на изпълнението и за констатирана от страните готовност за функциониране на системата.

 

1.3. При действаща подклауза ТЕХНИКА ПОД НАЕМ, в случай на последващо закупуване на техническа система от Възложителя, гаранционният срок на същата се приспада от времето, през което техническата система е била ползвана под наем.

 

1.4. Рекламации от страна на Възложителя по отношение на доставената и монтирана СИС, както и по отношение на извършения монтаж, за липси, видими повреди и дефекти, се правят при доставката и/или монтажа, но не по-късно датата на съставяне и подписване от страните на протокол за приемане на изпълнението.

 

1.5. Рекламации за скритите дефекти на техническите средства, инсталациите или извършения монтаж, се предявяват към Изпълнителя, най-късно в 5-дневен срок след тяхното констатиране. За констатираните повреди и недостатъци се съставят двустранни протоколи.

 

1.6. Констатираните с двустранен протокол повреди или недостатъци в техниката или нейните елементи, се отстраняват от Изпълнителя, за негова сметка, с негови средства, материали и съоръжения във възможно най-кратък срок. Повредените технически елементи на системата се заменят с нови или повредата и недостатъкът им се отстраняват при тези условия, своевременно и качествено, през целия срок на дадената от Изпълнителя гаранция за изправност на системата и елементите.

 

1.7. При констатиране на отклонения в нормалния режим на работа на техниката и нейните елементи в срока на гаранцията, Възложителят е длъжен незабавно да съобщи на Изпълнителя. В случая се съставя двустранен протокол с констатация.

 

1.8. Изпълнителят носи отговорност за изправната работа само на елементите на СИС, които са доставени и монтирани от него съгласно действащите подклаузи на Договора и Приложение 1 към него.

 

1.9. Изпълнителят не носи отговорност за повреди и дефекти на съоръженията и инсталациите, причинени при неправилно, не според инструкциите, съхранение на техническите елементи; при неправилна експлоатация на техниката; при унищожаване или повреждане, вследствие действия на Възложителя, негови служители, лица от неговото домакинство и трети лица, включително непредпазливи действия, при природни бедствия и пожари и др. форсмажорни обстоятелства.

 

1.10. Отстраняването на повреди по т.1.9. по-горе, Изпълнителят извършва за сметка на Възложителя, при заплащане на отделно възнаграждение от страна на последния, включващо стойността на вложените технически елементи и материали и положен труд, необходими за отстраняване на повредата.

 

1.11. В случай, че неоторизирани от Изпълнителя лица извършат ремонтни дейности по системата или по нейните елементи, Изпълнителят може да прекрати дадената от него гаранция, както по отношение на съответния елемент, така и по отношение на цялата система.

 

2. Възложителят се задължава:
– да осигури свободен достъп на специалистите по монтажа на Изпълнителя до всички точки на обекта.
– да осигури условия за съхранение на доставените технически средства – елементи на системата, за времето от доставката до започване и по време на монтажа, като ги приеме на отговорно пазене, считано от момента на доставката до приключване на монтажа.
– да определи свои представители за обучение и инструктаж от страна на Изпълнителя, с оглед правилната експлоатация и контрола върху състоянието и правилното функциониране на СИС.

 

3. Изпълнителят се задължава:
– да осъществи предмета на настоящия договор с грижата на добър търговец, съобразно техническите спецификации и изискванията за правилен монтаж на съответните елементи на СИС и съобразно изискванията на Възложителя, доколкото те не противоречат на техническите характеристики на СИС и нейните елементи, с оглед правилното й функциониране.
– да достави и монтира всички елементи на СИС и материалите, посочени в Приложение 1 към Договора за възлагане на охрана на конкретен обект.
– да осъществи монтажа на СИС със своя апаратура и технически средства – машини и съоражения. Изпълнителят има право да възложи осъществяването на доставка и монтаж на СИС на оторизиран от него подизпълнител.

 

4. За подаване или предизвикване на сигнали от СИС поради небрежност, довела до безпричинни проверки от страна на автопатрулните екипи, Възложителят заплаща обезщетение на Изпълнителя в размер на 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС за всяка осъществена проверка, платими при заплащане на последваща дължима такса за охрана в текущия месец, следващ месеца на нерегламентирано повикване.

 

4.1 Под нерагламентирано повикване или алармиране се разбира неправилно манипулиране с техническата система, инсталирана в обекта на Възложителя или използването на погрешен код.

 

ХXI.ПРЕКРАТЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ.СПИРАНЕ НА ОХРАНАТА

 

1. В случай, че правоотношението между страните по повод охраната със СИС на конкретен обект е сключено за определен срок от 1 /една/ година, посочен във Договора за възлагане, то може да се прекрати с изтичането на този срок.

 

1.1 Ако след изтичането на уговорения срок на действие на правоотношението по охрана за конкретния обект, страните продължат изпълнението по правоотношението и нито една от страните не заяви изрично и писмено, че желае неговото прекратяване, действието на правоотношението се продължава с още една година, считано от последния ден на срока, като това важи и за всяка следваща година от така подновения срок и се превръща в безсрочно до изричното искане на някоя от страните за прекратяването му.

 

2. Независимо дали правоотношението между страните за охрана със СИС на конкретен обект е сключено за определен срок или е преминало в безсрочно, то се прекратява:

 

2.1 При неизпълнение на задължението за плащане на възнаграждение или забава от 30 /тридесет/ или повече дни от страна на Възложителя на коя да е от договорените вноски или дължими суми, както и при друго неизпълнение на задължения, включително и такива, квалифицирани като „груба небрежност” от страна на Възложителя, затрудняващи или възпрепятстващи работата на Изпълнителя по охраната на обекта, правоотношението за конкретният обект може да бъде прекратено едностранно без предизвестие от страна на Изпълнителя и да бъде снета охраната от обекта. Това не отменя ангажимента на Възложителя да заплати задълженията си, просрочени и текущи до момента на извършване на демонтаж от обекта на техниката, собственост на Изпълнителя и до сключване на споразумение за прекратяване. Платеното възнаграждение за охрана на обекта, включително за бъдещ период, не се връща на Възложителя.
Считано от първия ден след падежа на дължима сума, за периода на забавата за плащане на дължими суми за охрана от страна на Възложителя, при възникнало събитие – кражба с взлом на обекта, охраняван при условията на подклауза „охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не носи имуществена отговорност спрямо Възложителя. Изпълнителят не отговаря имуществено за настъпилите и/или нанесени на охраняваното имущество вреди от какъвто и да било вид и размер, в периода на забавата за плащане.

 

2.2 От Възложителя, с едностранно писмено изявление – 7 /седем/ дневно предизвестие, отправено до Изпълнителя, с посочена конкретна дата на прекратяване. До подписване на Допълнително споразумение за прекратяване между страните, Възложителят дължи възнаграждение на Изпълнителя за предоставяната услуга по охрана.

 

2.3 От Изпълнителя, с едностранно писмено изявление – 7 /седем/ дневно предизвестие, отправено до Възложителя. В този случай, Изпълнителят е длъжен да охранява обекта в този срок, освен ако Възложителят изрично се съгласи последният да снеме охраната на обекта преди изтичането на срока на предизвестието. Възложителят дължи възнаграждение на Изпълнителя, за срока на осъществяваната охрана от Изпълнителя, в срока на предизвестието.

 

2.4 по взаимно писмено изразено съгласие на страните в уговорения от тях срок;

 

3. Във всички случаи на прекратяване на конкретното правоотношение за определен обект, посочени по-горе, между страните се подписва Допълнително споразумение за прекратяване, в което се посочва размера на неизплатени до момента от Възложителя възнаграждения за охрана, при наличие на такива и срок за плащането им, както и срок
или конкретна дата за извършване на демонтаж на съответната техника от обекта, за което Възложителят се задължава да осигури достъп.

 

3.1 Правоотношението по повод охраната на определен обект се счита за прекратено и без подписване на Споразумение между страните, когато невъзможността за това не може да се вмени като вина на Изпълнителя и се дължи на невъзможността да бъде открит Възложителя и/или на нежеланието му да подпише Допълнително споразумение за прекратяване.

 

3.2 Във всички случаи на прекратяване на конкретното правоотношение за определен обект, посочени по-горе, Възложителят е длъжен да осигури достъп до обекта за демонтаж на техниката, собственост на Изпълнителя.

 

4. Изменение на правоотношение се допуска само с двустранно изразено писмено съгласие на страните.
Изменение на правоотношение, преминало в безсрочно, може да бъде осъществено едностранно от Изпълнителя по всяко време, с едностранно писмено изявление от страна на последния, отправено до Възложителя.

 

4.1 При необходимост от последващи промени по осъществяване на охраната на определен обект, касаещи конкретните отношения между страните за съответния обект, корекции, допълнения и промени се извършват по реда на възлагане от Възложителя за конкретния обект с подписване на Допълнително споразумение, отразяващо направените промени, което отменя занапред действието на предходните клаузи в частта на направените промени, считано от посочената в него дата на влизането му в сила.

 

ХXII.СПОРОВЕ.ПОДСЪДНОСТ.

 

1. Всички възникнали спорове между страните, касаещи съществуването, изпълнението, прекратяването и др. въпроси по тези „Общи условия” се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на споразумение се отнасят за разрешаване към компетентния за това съд в Република България, по седалището на Изпълнителя.

 

2. По отношение на неуредените в „Общите условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство от компетентния съд по седалище на Изпълнителя.

 

ХXIII.ДРУГИ.

 

1. Изпълнителят не отговаря и не носи имуществена отговорност пред Възложителя при:

 

1.1 имуществени вреди, настъпили вследствие на липси, необяснимо изчезване или кражба, които не са следствие от взломно проникване в обекта, респ. не са се осъществили след доказано насилствено разрушаване или взломно преодоляване на преградите на обекта-стени, врати, прозорци ключалки и др. подобни, включително чрез техническо средство;

 

1.2 кражба на имущество, чието наличие в охранявания обект не може да бъде удостоверено с фактура, гаранционна карта или касова бележка/фискален бон;

 

1.3 имуществени вреди, причинени от въоръжен грабеж, злоумишлени действия, вандализъм, хулигански подбуди, щетите на помещенията, обзавеждането и вещите, причинени от самия взлом или опит за взлом (счупени прозорци, витрини, стъкла, графити, надписи и др.), природни бедствия, пожар, палеж или трайно прекъсване на електрозахранването

 

1.4 нематериални щети, косвени вреди, пропуснати ползи;

 

1.5 кражба, както и разходите за възстановяването на:
– документи и/или информация, в това число в електронен вид, чертежи, скици, нотариални актове, ръкописи, бизнес книги, образци, модели, планове, проекти, обекти на индустриална собственост или на търговски стратегии;
– пари, ценности, ценни книжа, марки;
– бижута, благородни метали;
– художествени творби, колекции с историческа стойност, нумизматични колекции, картини, гоблени и всякакви произведения на изкуството.

 

1.6 Изпълнителят не отговаря по раздел ХІІ, вкл. при кражба чрез взлом, ако СИС в обекта не е подала сигнал поради неправилно извършено предаване на обекта под охрана от страна на Възложителя /неспазване на инструкции за работа със СИС/ или поради повреди в елементите на СИС, за чиято изправност Възложителят отговаря.

 

1.7 Изпълнителят не отговаря по раздел ХІІ за обезщетяването на вредите при кражба чрез взлом, ако последната е осъществена поради неизпълнение на указания на Изпълнителя за техническо подсигуряване или за изграждане на пасивната физическа защита на обекта или поради неизпълнение на задълженията на Възложителя по предаване на обекта под охрана.

 

1.8 Изпълнителят не отговаря и при неизпълнение на задължения на Възложителя, приравнени и квалифицирани като груба небрежност, нарушаване на технически изисквания и норми, в това число и вътрешни правила на Възложителя за извършваната от него дейност, както и при друго съществено неизпълнение на уговорени между страните клаузи. При посочените в тази точка обстоятелства отговорността на Изпълнителя отпада изцяло.

 

1.9. Кражба, настъпила по време, когато охранителната система на обекта не е била включена, както при технически неизправни и/или неработещи сигнално-охранителни системи.

 

1.10. Загуба, увреждане или унищожаване на охранявано имущество в резултат на въздействие от страна на трети лица върху използваната СИТ или извършени при проникване през врати, прозорци и др., които не са поставени под охрана на СИТ.

 

1.11. Кражба на имущество, намиращо се извън охранявания обект.

 

1.12 Изпълнителят не отговаря, съгласно раздел ХІІ при кражба от лица, които живеят в едно домакинство с Възложителя или са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на каквато и да е работа; при кражба на имущество, намиращо се извън охранявания обект; при кражба извършена при преминаване през незаключени или незатворени врати или други незащитени проходни места; кражба, вследствие на груба небрежност или умисъл от страна на Възложителя и/или отговорника на обекта; при кражба, извършена при условията на граждански вълнения, извънредно положение, военни действия, тероризъм, размирици, улични вълнения, стачки и др. подобни, както и във всички случаи, когато не отговаря Застрахователя по застрахователния договор.

 

2. Всяка от страните може да променя адреса и/или факс номера/и-мейла си с писмено уведомление до другата страна. До получаване на такова уведомление, цялата кореспонденция, изпратена на последно известния номер/адрес на получаващата страна, се счита за надлежно получена.

 

3. Страните се задължават да пазят търговската и фирмена тайна, както и доброто име на насрещната страна, като не разгласяват никаква информация, станала им известна при или по повод изпълнението на правоотношението между тях и разпоредбите на „Общите условия”.

 

4. Всяка от страните е длъжна да уведомява писмено и своевременно насрещната страна за промени, засягащи отношенията им, относно гражданскоправния си статус /по отношение собственост на обект и/или имущество в него, право на ползване и др./, както и при промени в търговско – правния си статут /промяна при вписване и/или заличаване на обстоятелства, свързани със законно представителство, седалище и др./.В случай на промени в правния статут на страните в резултат на вливане, сливане или друга форма на правоприемство, правоотношението /ията по охрана на обект/и и настоящите „Общи условия” запазват действието си и обвързват правоприемниците на страните;

 

5. Настоящите ОУ са публично достъпни на електронната страница на Изпълнителя: www.asp-bg.com. Изпълнителят си запазва правото да прави допълнения и промени в ОУ, които публикува на посочената интернет страница и които влизат в сила за страните от посочената в тях дата.

 

6. Настоящите ОУ се считат сключени и действащи от датата на подписване на конкретен Договор за възлагане охрана със СОТ на обект, между Възложител и “Ей Ес Пи” ЕООД, като Изпълнител, с което Възложителят изрично декларира, че е запознат и приема условията по тях.

– О Б Щ И У С Л О В И Я – /ОУ/
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОМОНИТОРИНГ

с ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ей Ес Пи” ЕООД
в сила от 01.03.2017г.
Актуализирани на 12.06.2023г.

 

І.ПРЕДМЕТ

 

1. Настоящите “Общи условия” уреждат условията по възникнало правоотношение по предоставяне на услугата охрана чрез видеомониторинг на търговски обекти, магазини, жилищни сгради и комплекси, административни и офис сгради, автокъщи, складове, паркинги, логистични бази и др. с оглед предотвратяване на кражба при проникване чрез взлом на находящо се в тях имущество.

 

1.1 “Система за видеомониторинг” /Системата/, за целите на настоящите “общи условия”, представлява набор от монтирани на обекта видеокамери и други технически елементи, осигуряващи видимост към охраняваните зони, които са централизирани в НОЦ на Изпълнителя, с оглед визуализация на възникнали събития на охраняваната територия.

 

1.2 “Сигнално известителна система”/СИС/, за целите на настоящите “общи условия”, е сигнално-известителна техника, свързана в единна система, която регистрира и подава алармен сигнал при опити за проникване в охранявания обект.

 

1.3 “Взлом”, за целите на настоящите “общи условия”, е всяко разрушаване, повреждане, подкопаване или под какъвто и да е начин преодоляване, вкл. чрез употребата на технически средства, на прегради, направени за защита на лица или имот и проникване по този начин в охранявания обект.

1.4 “Пасивна физическа защита на обекта” е система от прегради, врати, ключалки решетки и др. подобни от вид да предотвратят или значително затруднят проникване в обекта.

 

1.5 “Техническа подсигуреност на обекта” е осигуряването на обекта със сигнално-известителна техника и средства за връзка.

 

1.6 “Обект, поставен под охрана” е обект, който Изпълнителят е длъжен да поеме под охрана, при уговорените условия за охрана, след осъществено предаване под охрана, съобразно разпоредбите по-долу.

 

1.7. „НОЦ“ е Национален оперативен център на Изпълнителя, осъществяващ организация, регистриране и контролиране на охранителната дейност.

 

ІІ.СКЛЮЧВАНЕ

 

1. Общите условия се считат приети и приложими с подписването на конкретен Договор/и за присъединяване на обект/и между физическо или юридическо лице, като Възложител и “Ей Ес Пи” ЕООД, като Изпълнител, с който Възложителят изрично заявява, че се е запознал и приема “Общите условия” на Изпълнителя, а Изпълнителят се задължава да осъществява услугата по отношение на обекта и имуществото в него, доколкото това е уговорено.

 

2. В Договора за видеомониторинг се посочва дължимата като възнаграждение от Възложителя на Изпълнителя сума за конкретния обект и размерът на имуществената отговорност на Изпълнителя, която последният носи, ако такава се предвижда и е договорена между страните.

 

3. Охраната на съответния обект се осъществява 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието, 7 /седем/ дни в седмицата, с изключение на времето за осъществяване на техническа профилактика и ремонт на системата.

 

4. При противоречие на клаузи от конкретния Договор, с клауза от настоящите “Общи условия”, отношенията между страните се уреждат съобразно клаузите от конкретния Договор, съответно последващо сключени такива за същия обект.

 

ІІІ.СРОК НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО

 

1. Правоотношението между страните по подписан Договор е със срок от 1 /една/ година, посочен изрично в Договора/ите за конкретния обект/и, който се поема под охрана с възможност за автоматично подновяване за всяка следваща година.

 

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

1. Възнаграждението за Изпълнителя, както и начина на заплащането му се договаря в конкретния Договор, съобразно актуалната оферта на Изпълнителя към момента и съобразно избраните и посочени подклаузи за охрана.

 

2. При неспазване на уговорения срок за плащане за охрана на всеки един обект по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законоустановената мораторна лихва, считано от деня на забавата до деня на плащането.

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 

1. При заявено желание за ползване на услугата за охрана чрез видеомониторинг от физическо или юридическо лице, Изпълнителят извършва оглед/обход/ на обекта и дава указания по пасивната физическа защита и техническата подсигуреност на обекта, с оглед привеждането на обекта в състояние, годно за охрана. В указанията си, Изпълнителят описва необходимите технически средства и елементи на пасивната физическа защита, схемата за монтаж и др. Указанията се предоставят на Възложителя. При изпълнението на дадените указания, страните подписват Договор за охрана чрез видеомониторинг. За всеки допълнително възлаган от Възложителя обект за охрана, страните подписват отделен Договор за възлагане, индивидуализиращ всеки един обект.
Клаузите на настоящите “Общи условия” са съотносими и действащи по отношение на всеки един допълнително присъединен обект под охрана при договорените условия.

 

2. Основание за отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поемане на допълнително възложен обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е наличието на неплатено от Възложителя задължение със забава повече от 14 /четиринадесет/ дни след настъпил падеж, във връзка с предоставена охранителна услуга на поет вече под охрана обект.

 

3. Изпълнителят монтира необходимата техника и извежда сигнала от видеокамерите на обекта до НОЦ, с цел наблюдение на обекта. За извършените дейности на обекта при поемането му под охрана се съставя “Приемо-предавателен Протокол”. Изпълнението на задълженията на Изпълнителя започва от деня, считано от който обектът е поставен под охрана.

 

VI. ОХРАНА ПРИ КЛАУЗА „ВИДЕОМОНИТОРИНГ“

 

1. Охраната се извършва от Изпълнителя чрез монтирана в обекта система за видеомониторинг, свързана към НОЦ на същия, в който се наблюдават и регистрират всички получени сигнали.

 

2. Изпълнителят започва да извършва пряката дейност по осъществяване на охраната посредством системата за видеомониторинг, след осъществено предаване и поемане на обекта под охрана. Денят и точният час на предаването и поемането на обекта под охрана се регистрират от апаратурата на НОЦ. От момента на предаване/поемане на обекта под охрана, дежурният диспечер неотклонно следи за подаваните от техническата система в обекта сигнали.

 

3. При индикация от системата и/или видимо посегателство спрямо обекта, дежурният оператор незабавно известява посочения от Възложителя отговорник за обекта, като с това задълженията му при охрана по тази клауза се считат изпълнени изцяло.

 

4. При действието на клауза „ВИДЕОМОНИТОРИНГ“ охраната от Изпълнителя се осъществява при условията на подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”, без да е необходимо това изрично да е отбелязано в Договора за видеомониторинг на конкретен обект.

 

VII. ОХРАНА ПРИ КЛАУЗА „ВИДЕОМОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ“

 

1. Охраната се извършва от Изпълнителя чрез монтирана в обекта система за видеoмониторинг, свързана към НОЦ на същия, в който се наблюдават и регистрират всички получени сигнали, като нарушенията се проверяват от специализиран автопатрул.

 

2. Изпълнителят започва да извършва пряката дейност по осъществяване на охраната посредством системата за видеомониторинг, след осъществено предаване и поемане на обекта под охрана. Денят и точният час на предаването и поемането на обекта под охрана се регистрират от апаратурата на НОЦ. От момента на предаване/поемане на обекта под охрана, дежурният диспечер неотклонно следи за подаваните от техническата система в обекта сигнали.

 

3. При индикация от системата и/или видимо посегателство спрямо обекта, дежурният оператор незабавно известява автопатрул на Изпълнителя чрез поставените му на разположение средства за връзка.

 

4. Автопатрулът извършва незабавна проверка на място на охранявания обект. Автопатрулът известява незабавно след пристигането си на обекта, чрез средствата за връзка, дежурния оператор в НОЦ, който отбелязва точния час на пристигане на автопатрула по местонахождението на обекта и въвежда данните за това в компютъра на дежурния център.

 

4.1 След пристигането си на обекта, автопатрулният екип извършва незабавен оглед от външна страна на обекта. При констатирано проникване или опит за проникване чрез взлом в обекта, автопатрулът незабавно известява дежурния оператор на Изпълнителя. Автопатрулът предприема незабавни и обективно възможни действия за предотвратяване или ограничаване на вредите върху охраняваното имущество, от вид, характер и с интензитет според необходимото, в рамките на закона.

 

5. При наличие на пожар или авария в обекта, автопатрулът незабавно уведомява дежурния оператор, който уведомява дежурните органи на противопожарната охрана.

 

6. Дежурният оператор известява за осъщественото проникване или опит за проникване чрез взлом в обекта упълномощения, предварително посочен от Възложителя служител /отговорник на обекта/ съгласно Договора или самия него и известява органите на МВР. Отговорникът на обекта от страна на Възложителя/негов представител е длъжен незабавно, но не по-късно от 2 /два/ часа след уведомлението, да пристигне на обекта. В случай, че в този срок представител на Възложителя или Възложителя не пристигне на обекта, Изпълнителят може да снеме охраната, без да носи отговорност.

 

7. След пристигането на Възложителя и/ или неговия представител/отговорник, Комисия от по един представител на Възложителя и Изпълнителя извършва незабавен оглед на находящото се в обекта и подлежащо на охрана имущество. За работата на комисията се съставя протокол. Протоколът съдържа данни за представителите/членовете/ на комисията, констатации относно осъщественото проникване чрез взлом, мястото, откъдето е осъществено и др. обстоятелства по преценка на Комисията.

 

8. Ако по определена причина незабавен оглед не може да бъде извършен, представителите на Възложителя и Изпълнителя запечатват обекта, като за осъщественото запечатване съставят подписан от двете страни протокол. В този протокол се отбелязват денят и часът на осъщественото запечатване, присъствалите на запечатването лица, както и други обстоятелства, касаещи конкретната ситуация. Обектът се разпечатва в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя, с протокол, за извършване на огледа по т.7. При осъществено едностранно разпечатване, без присъствието на представител на Изпълнителя, имуществената отговорност на последния отпада изцяло.

 

А/. ПОДКЛАУЗИ ПРИ КЛАУЗА „ВИДЕОМОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ“

 

1. Обезщетяването на вредите на Възложителя при кражба, при охрана на конкретен обект/и при клауза “ВИДЕОМОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ” се определя и реализира, съобразно подклаузи, както следва:
– подклауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”
– подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”

 

2. Клаузата “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите” се записва изрично в конкретния Договор за видеомониторинг и реакция с автопатрулен екип на конкретен обект. Там се определя и точния максимален размер на имуществената отговорност за Изпълнителя по отношение на охраняваното имущество по съгласие на страните. Независимо от действителния размер на понесените от Възложителя вреди при събитие, обосноваващо отговорността на Изпълнителя, Изпълнителят отговаря имуществено само до размера на определената по съгласие на страните парична сума, като Възложителят не може да претендира за обезщетение от Изпълнителя за сума, в размер, надвишаващ размера на договорената имуществена отговорност на Изпълнителя.

 

3. Клаузата “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите” действа между страните само при условие, че на конкретния охраняван обект Изпълнителят е доставил и монтирал СИС, като обектът е централизиран в НОЦ с оглед получаване на алармени сигнали.

 

4. Клаузата “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите” не зависи от размера на охраняваното имущество. При тази клауза, Изпълнителят не отговаря имуществено пред Възложителя за понесени от него вреди, независимо от вида на събитието и независимо от размера на вредите.

 

5. В случай, че във Договора за конкретния обект не е изрично посочено, че охраната се осъществява при подклауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите” и не е определен и точно посочен максимален размер(лимит) на отговорността за Изпълнителя при действието на тази подклауза, между страните се счита, че правоотношението е сключено при подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”.

 

Б/. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПОДКЛАУЗА “ОХРАНА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ”

 

1. При условията на клауза “ВИДЕОМОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”, с посочена подклауза „охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят заплаща за своя сметка, застрахователната премия по застрахователен договор за професионална отговорност.

 

В/.ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ПРИ КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ПРИ КЛАУЗА “ВИДЕОМОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”.

 

1. При условията на клауза “ВИДЕОМОНИТОРИНГ И РЕАКЦИЯ”, с посочена подклауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят заплаща за своя сметка застрахователна премия по застрахователен Договор за обезщетяване на вреди при причинени щети на имуществото, предадено под охрана по уговорения ред, в случай на взломна кражба по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и т.4 от НК във време, в което обекта е бил поет под охрана.

 

2 При настъпило застрахователно събитие по смисъла на настоящите „Общи условия” в охраняван обект на Възложителя, последният се задължава в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след узнаване за настъпило противоправно посегателство да уведоми писмено Изпълнителя. Възложителят отправя писмена претенция към Изпълнителя в срок до 3 /три/ дни от узнаване за посегателството, към която прилага документи, доказващи вида и размера на отнетото/увредено имущество и установяващи данните и обстоятелствата, обуславящи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на служебна бележка/удостоверение от РУ на МВР, постановление от прокуратурата, документи, удостоверяващи собствеността му върху отнетото имущество – фактури, фискални бонове, квитанции, гаранционни карти, договори и др. Изброяването не е изчерпателно и Възложителят приема да предостави своевременно на Изпълнителя или на неговия застраховател всички изискани от тях документи, включително документи, издадени от компетентните органи, декларации, констативни протоколи, експертизи, платежни документи, счетоводни извлечения, видео и аудиозаписи, електронни показатели на апаратура и други, съобразно конкретния случай, необходими за установяване на обстоятелствата по възникнало събитие на обекта и определяне размера на вредите.

 

3. За изплащането от страна на Застрахователя и Изпълнителя на обезщетение за вреди на охранявано имущество, настъпили вследствие на кражба чрез взлом, страните сключват Споразумение и имуществената отговорност на Изпълнителя се погасява изцяло.

 

4. В случай, че Възложителят не изпълни свое задължение по настоящия раздел относно реда при настъпила щета, Изпълнителят има право да откаже обезщетяване на вредите.

 

5. При правоотношение, сключено при условията на подклауза “охрана без застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не отговаря имуществено пред Възложителя, вкл. при условията на клаузите по-горе.

 

6. Изпълнителят не отговаря, съгласно условията на т.1 от този раздел, ако неизплащането на застрахователното обезщетение, от страна на Застрахователя, за охраняваното имущество е по вина на Възложителя.

 

7. При условията на клауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не носи отговорност за охраняваното имущество и не дължи обезщетяване на вреди, в случай, че Възложителят не е заплатил, в срока по раздел ІV от този договор, дължима вноска от договореното възнаграждение за охрана. В този случай, независимо от обстоятелствата, Изпълнителят може да откаже заплащането на обезщетение на Възложителя. При просрочена, незаплатена в срок вноска от възнаграждението за охрана, независимо от периода на просрочието, Възложителят няма право да иска и получи от Изпълнителя заплащането на каквито и да било обезщетения за настъпили събития през периода, считано от датата, на която вноската е следвало да бъде заплатена до датата на нейното ефективно плащане от страна на Възложителя.

 

8. В срок до 20 /двадесет/ дни от настъпване на забава за заплащане на дължима сума от Възложителя по издадена фактура, Изпълнителят може да спре обекта от охрана, като го изключи от Централизираната си система. В тези случай, при настъпило алармено събитие от съответния обект, Изпълнителят не дължи и не извършва мониторинг и реакция на обекта.

 

9. При условията на клауза “охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не носи отговорност за охраняваното имущество и не дължи обезщетяване на вреди, в случай, че на конкретния охраняван обект Изпълнителят не е доставил и монтирал СИС, както и ако обектът не е централизиран в НОЦ с оглед получаване на алармени сигнали, съгласно т.3, б. А/, раздел VII. от настоящите Общи условия.

 

10. При възникване на нарушение / нередност на територията на охранявания обект да вземе незабавно всички целесъобразни мерки за намаляване или ограничаване на щетите, както и да направи необходимото за ангажирането на всички институции, органи, организации, юридически лица, физически лица и други, които могат да допринесат за предотвратяване на настъпването на вредоносно събитие, неговото пресичане и за разкриване на извършителите.

 

11. Страните приемат, че задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изплащане на обезщетение до уговорения лимит е обвързано с окончателното произнасяне на компетентните органи и получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователно обезщетение, като същият не дължи лихва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тази връзка.

 

VIII. ПОДКЛАУЗА – ТЕХНИКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

1. Изпълнителят предоставя на Възложителя необходимите технически елементи и системи, които стават собственост на последния, при наличие на изрично посочване на тази подклауза и определяне на условията в Договора за охрана чрез видеомониторинг на конкретен обект.

 

2. Ако продажбата бъде развалена поради неизпълнение от Възложителя, включително наплащане на вноски, Изпълнителят има право на обезщетение.

 

IX.ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКЛАУЗА ЗА ОХРАНА “ОХРАНА С ПАНИК БУТОН”

 

1. “Охрана с паник бутон” е специфичен, допълнителен вид охрана, осъществяваща се за обект на Възложителя, при условията на пребиваване на Възложителя, негови служители и др. лица в охранявания обект, при изключена алармена система и изключени елементи на СИС /датчици/, предназначени за охрана при кражба чрез взлом.

 

2. При охрана с паник бутон, Изпълнителят осигурява съдействие на Възложителя и предприема мерки за предотвратяване или прекратяване на противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект, след подаден чрез паник-бутона сигнал.

 

3. Охраната се осъществява чрез “паник бутон”, представляващ сигнално устройство/устройства/, при задействането на което СИС, чрез радиопредавател, подава специфичен сигнал до НОЦ на Изпълнителя. Чрез сигналното устройство/паник бутон/ назначеното за отговорник на обекта лице подава сигнал за налично противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект.

 

4. При сигнал от СИС, подаден чрез паник бутон, указващ за вероятно противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в
охранявания обект, дежурният оператор незабавно известява автопатрул на Изпълнителя чрез поставените му на разположение средства за връзка.

 

5. Автопатрулът извършва незабавна проверка на място на охранявания обект. Автопатрулът известява незабавно след пристигането си на обекта, чрез средствата за връзка, дежурния оператор, който отбелязва точния час на пристигане на автопатрула по местонахождението на обекта и въвежда данните за това в компютъра на дежурния център.

 

6. След пристигането си на обекта автопатрулът извършва незабавен оглед и при констатирано противоправно нападение с цел отнемане, унищожаване или увреждане на имущество, находящо се в охранявания обект автопатрулът известява дежурния оператор на Изпълнителя, който уведомява органите на Националната полиция. Автопатрулът предприема незабавни мерки за предотвратяване или прекратяване на противоправното нападение и за предотвратяване или ограничаване на вредите, от вид, характер и с интензитет според необходимото, в рамките на закона.

 

7. Изпълнителят дължи съдействие на Възложителя при наличие на противоправно нападение в обекта на Възложителя, съгласно този раздел, но не отговаря имуществено за причинените вследствие на противоправното нападение вреди на Възложителя или трети лица.

 

8. Охраната с паник бутон се осъществява въз основа на изрична договорка, изрично записана като подклауза във Договора за възлагане охраната на конкретен обект между страните.

 

9. За охрана само с паник бутон се дължи отделно възнаграждение, съобразно актуалната оферта на Изпълнителя. Размерът на възнаграждението, сроковете и начина на плащане се посочват във Договора за конкретния обект.

 

X.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

1. Да извършва при поискване от страна на Възложителя и заедно с него, функционална проверка на изградената система за видеомониторинг в обекта. За проверката се съставя протокол.

 

2. При констатирана от Изпълнителя неизправност или отклонения на системата за видеомониторинг в обекта от нормалната работа, да уведомява Възложителя.

 

3. Да дава при нужда задължителни указания на Възложителя във връзка с техническата подсигуреност или пасивната физическа защита на обекта.

 

4. Да предоставя безвъзмездно на Възложителя справки, при поискване, за подадените от системата за видеомониторинг в обекта, сигнали, за времето за реагиране и др.

 

ХI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

1. Да заплати, според уговореното, възнаграждение за охрана на Изпълнителя, както и всички други дължими от него по Договора/ите суми.

 

2. Да поддържа в изправност системата за видеомониторинг в обекта, сам или чрез изпълнители по сключен от него договор за сервизно обслужване и поддръжка. Да извършва периодични проверки на техническата изправност на системата за видеомониторинг в обекта.

 

3. Да не допуска закриване на видимостта на видеокамерите и други части от системата за видеомониторинг към охраняваните от тях врати, прозорци, сектори и помещения.

 

4. В случай, че за период от време, Възложителят или отговорникът на обекта или упълномощеното лице за връзка няма да бъдат на разположение и/или няма да могат да бъдат уведомени за събитие или няма да са в състояние в срока по Раздел VII. да пристигнат на обекта, Възложителят е длъжен да извести предварително Изпълнителя и да предостави писмено, с подпис, данни за друго лице или лица за връзка, за уведомяване и явяване на обекта при събитие. Неизпълнението на това задължение се приема между страните за груба небрежност.

 

5. Възложителят или съответно неговия представител е длъжен да осигури достъп до обекта / ключове от входна врата на сградата или от междинна врата на етаж /, предоставени с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, с цел възможност за осъществяване на външен оглед и блокиране /отцепване/ на обекта.

 

6. Да стопанисва грижливо средствата за връзка с дежурния център на Изпълнителя и другите елементи от системата за видеомониторинг.

 

7. Да осигури надеждно мрежово и автономно електрическо захранване, необходимо за нормалната работа на системата за видеомониторинг.

 

8. Да осигури доставка за своя сметка на Интернет до устройствата в обекта с реален статичен IP адрес и гарантиран трафик, договорен между страните

 

9. Да уведомява при констатирани от него повреди на системата в обекта, както и при всички промени в обстановката, които могат да доведат до намаляване на зоната на действие или елиминиране ефективното действие на камерите и др. елементи от системата или до затрудняване на работата на системата в обекта

 

10. Да уведомява своевременно за ремонти, промени в конфигурацията на обекта и елементите на системата, промени в търговския статут на ЮЛ на Възложителя – прекратяване, несъстоятелност, ликвидация, преобразуване и др. промени

 

11. Да уведомява незабавно при промени в отговорниците на обекта или данните за тях. Неизпълнението на това задължение се приема между страните за груба небрежност.

 

12. Да изпълнява указанията и предписанията на Изпълнителя във връзка с техническото подсигуряване на обекта и пасивната физическа защита, както и за предприемането на др. необходими мерки за подобряване на сигурността и намаляване на риска от неправомерно посегателство. При неизпълнение, от страна на Възложителя, на дадени от Изпълнителя указания и предписания, съобразно посоченото по-горе, имуществената отговорност, носена от последния по силата на тези „Общи условия”, отпада изцяло, като той не носи отговорност пред Възложителя до изпълнение на дадените указания и предписания от страна на Възложителя.

 

ХII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОМОНИТОРИНГ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

 

1. За изправността на Системата в обекта отговаря Възложителят. За изправността и работата на Системата Изпълнителят не носи отговорност, освен ако има действаща подклауза ТЕХНИКА, ЗАКУПЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или подклауза ТЕХНИКА НА ИЗПЛАЩАНЕ в Договора за възлагане на конкретен обект.

 

1.1 Изпълнителят дава гаранция на Възложителя за работата и изправността на системата за видеомониторинг и нейните елементи за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, наречен гаранционен срок, освен при доставка и монтаж на използвана техника по искане и със знанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.2. Гаранционният срок за поддържане на техническите средства и инсталациите, монтирани от Изпълнителя, започва да тече, считано от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на изпълнението и за констатирана от страните готовност за функциониране на системата.

 

1.3. Рекламации от страна на Възложителя по отношение на доставената и монтирана Система, както и по отношение на извършения монтаж, за липси, видими повреди и дефекти, се правят при доставката и/или монтажа, но не по-късно датата на съставяне и подписване от страните на протокол за приемане на изпълнението.

 

1.4. Рекламации за скритите дефекти на техническите средства, инсталациите или извършения монтаж, се предявяват към Изпълнителя, най-късно в 5-дневен срок след тяхното констатиране. За констатираните повреди и недостатъци се съставят двустранни протоколи.

 

1.5. Констатираните с двустранен протокол повреди или недостатъци в техниката или нейните елементи, се отстраняват от Изпълнителя, за негова сметка, с негови средства, материали и съоръжения във възможно най-кратък срок. Повредените технически елементи на системата се заменят с нови или повредата и недостатъкът им се отстраняват при тези условия, своевременно и качествено, през целия срок на дадената от Изпълнителя гаранция за изправност на Системата и елементите.

 

1.6. При констатиране на отклонения в нормалния режим на работа на техниката и нейните елементи в срока на гаранцията, Възложителят е длъжен незабавно да съобщи на Изпълнителя. В случая се съставя двустранен протокол с констатация.

 

1.7. Изпълнителят носи отговорност за изправната работа само на елементите на системата за видеомониторинг, които са доставени и монтирани от него съгласно действащите подклаузи на Договора и Приложение 1 към него.

 

1.8. Изпълнителят не носи отговорност за повреди и дефекти на съоръженията и инсталациите, причинени при неправилно, не според инструкциите, съхранение на техническите елементи; при неправилна експлоатация на техниката; при унищожаване или повреждане, вследствие действия на Възложителя, негови служители, лица от неговото домакинство и трети лица, включително непредпазливи действия, при природни бедствия и пожари и др. форсмажорни обстоятелства.

 

1.9. Отстраняването на повреди по т.1.8. по-горе, Изпълнителят извършва за сметка на Възложителя, при заплащане на отделно възнаграждение от страна на последния, включващо стойността на вложените технически елементи и материали и положен труд, необходими за отстраняване на повредата.

 

1.10. В случай, че неоторизирани от Изпълнителя лица извършат ремонтни дейности по системата или по нейните елементи, Изпълнителят може да прекрати дадената от него гаранция, както по отношение на съответния елемент, така и по отношение на цялата система.

 

2. Възложителят се задължава:
– да осигури свободен достъп на специалистите по монтажа на Изпълнителя до всички точки на обекта.
– да осигури условия за съхранение на доставените технически средства – елементи на Системата, за времето от доставката до започване и по време на монтажа, като ги приеме на отговорно пазене, считано от момента на доставката до приключване на монтажа.
– да определи свои представители за обучение и инструктаж от страна на Изпълнителя, с оглед правилната експлоатация и контрола върху състоянието и правилното функциониране на системата за видеомониторинг.

 

3. Изпълнителят се задължава:
– да осъществи предмета на настоящия договор с грижата на добър търговец, съобразно техническите спецификации и изискванията за правилен монтаж на съответните елементи на системата за видеомониторинг и съобразно изискванията на Възложителя, доколкото те не противоречат на техническите характеристики на Системата и нейните елементи, с оглед правилното й функциониране.
– да достави и монтира всички елементи на системата за видеомониторинг и материалите, посочени в Приложение 1 към Договора за възлагане на охрана на конкретен обект.
– да осъществи монтажа на системата за видеомониторинг със своя апаратура и технически средства – машини и съоражения. Изпълнителят има право да възложи осъществяването на доставка и монтаж на системата за видеомониторинг на оторизиран от него подизпълнител.

 

4. За подаване или предизвикване на сигнали от системата за видеомониторинг поради небрежност, довела до безпричинни проверки от страна на автопатрулните екипи, Възложителят заплаща обезщетение на Изпълнителя в размер на 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС за всяка осъществена проверка, платими при заплащане на последваща дължима такса за охрана в текущия месец, следващ месеца на нерегламентирано повикване.

 

4.1 Под нерагламентирано повикване или алармиране се разбира неправилно манипулиране с техническата система, инсталирана в обекта на Възложителя.

 

ХІII.ПРЕКРАТЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ.СПИРАНЕ НА ОХРАНАТА

 

1. В случай, че правоотношението между страните по повод охраната със системи за видеомониторинг на конкретен обект е сключено за определен срок от 1 /една/ година, посочен във Договора за възлагане, то може да се прекрати с изтичането на този срок.

 

1.1 Ако след изтичането на уговорения срок на действие на правоотношението по охрана за конкретния обект, страните продължат изпълнението по правоотношението и нито една от страните не заяви изрично и писмено, че желае неговото прекратяване, действието на правоотношението се продължава с още една година, считано от последния ден на срока, като това важи и за всяка следваща година от така подновения срок и се превръща в безсрочно до изричното искане на някоя от страните за прекратяването му.

 

2. Независимо дали правоотношението между страните за охрана със системи за видеомониторинг на конкретен обект е сключено за определен срок или е преминало в безсрочно, то се прекратява:
2.1 При неизпълнение на задължението за плащане на възнаграждение или забава от 30 /тридесет/ или повече дни от страна на Възложителя на която и да е от договорените вноски или дължими суми, както и при друго неизпълнение на задължения, включително и такива, квалифицирани като „груба небрежност” от страна на Възложителя, затрудняващи или възпрепятстващи работата на Изпълнителя по охраната на обекта, правоотношението за конкретният обект може да бъде прекратено едностранно без предизвестие от страна на Изпълнителя и да бъде снета охраната от обекта. Това не отменя ангажимента на Възложителя да заплати задълженията си, просрочени и текущи до сключване на споразумение за прекратяване. Платеното възнаграждение за охрана на обекта, включително за бъдещ период, не се връща на Възложителя.
Считано от първия ден след падежа на дължима сума, за периода на забавата за плащане на дължими суми за охрана от страна на Възложителя, при възникнало събитие – кражба с взлом на обекта, охраняван при условията на подклауза „охрана със застрахователно обезщетяване на вредите”, Изпълнителят не носи имуществена отговорност спрямо Възложителя. Изпълнителят не отговаря имуществено за настъпилите и/или нанесени на охраняваното имущество вреди от какъвто и да било вид и размер, в периода на забавата за плащане.

 

2.2 От Възложителя, с едностранно писмено изявление – 7 /седем/ дневно предизвестие, отправено до Изпълнителя, с посочена конкретна дата на прекратяване. До подписване на Допълнително споразумение за прекратяване между страните, Възложителят дължи възнаграждение на Изпълнителя за предоставяната услуга по охрана.

 

2.3 От Изпълнителя, с едностранно писмено изявление – 7 /седем/ дневно предизвестие, отправено до Възложителя. В този случай, Изпълнителят е длъжен да охранява обекта в този срок, освен ако Възложителят изрично се съгласи последният да снеме охраната на обекта преди изтичането на срока на предизвестието. Възложителят дължи възнаграждение на Изпълнителя, за срока на осъществяваната охрана от Изпълнителя, в срока на предизвестието.

 

2.4 по взаимно писмено изразено съгласие на страните в уговорения от тях срок;

 

3. Във всички случаи на прекратяване на конкретното правоотношение за определен обект, посочени по-горе, между страните се подписва Допълнително споразумение за прекратяване, в което се посочва размера на неизплатени до момента от Възложителя възнаграждения за охрана, при наличие на такива и срок за плащането им.

 

3.1 Правоотношението по повод охраната на определен обект се счита за прекратено и без подписване на споразумение между страните, когато невъзможността за това не може да се вмени като вина на Изпълнителя и се дължи на невъзможността да бъде открит Възложителя и/или на нежеланието му да подпише Допълнително споразумение за прекратяване.

 

4. Изменение на правоотношение се допуска само с двустранно изразено писмено съгласие на страните.
Изменение на правоотношение, преминало в безсрочно, може да бъде осъществено едностранно от Изпълнителя по всяко време, с едностранно писмено изявление от страна на последния, отправено до Възложителя.

 

4.1 При необходимост от последващи промени по осъществяване на охраната на определен обект, касаещи конкретните отношения между страните за съответния обект, корекции, допълнения и промени се извършват по реда на възлагане от Възложителя за конкретния обект с подписване на Допълнително споразумение, отразяващо направените промени, което отменя занапред действието на предходните клаузи в частта на направените промени, считано от посочената в него дата на влизането му в сила.

 

ХІV.СПОРОВЕ.ПОДСЪДНОСТ.

 

1. Всички възникнали спорове между страните, касаещи съществуването, изпълнението, прекратяването и др. въпроси по тези „Общи условия” се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на споразумение се отнасят за разрешаване към компетентния за това съд в Република България, по седалището на Изпълнителя.

 

2. По отношение на неуредените в „Общите условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство от компетентния съд по седалище на Изпълнителя.

 

ХV.ДРУГИ.

 

1. Изпълнителят не отговаря и не носи имуществена отговорност пред Възложителя при:

 

1.1 имуществени вреди, настъпили вследствие на липси, необяснимо изчезване или кражба, които не са следствие от взломно проникване в обекта, респ. не са се осъществили след доказано насилствено разрушаване или взломно преодоляване на преградите на обекта-стени, врати, прозорци ключалки и др. подобни, включително чрез техническо средство;

 

1.2 кражба на имущество, чието наличие в охранявания обект не може да бъде удостоверено с фактура, гаранционна карта или касова бележка/фискален бон;

 

1.3 имуществени вреди, причинени от въоръжен грабеж, злоумишлени действия, вандализъм, хулигански подбуди, щетите на помещенията, обзавеждането и вещите, причинени от самия взлом или опит за взлом (счупени прозорци, витрини, стъкла, графити, надписи и др.), природни бедствия, пожар, палеж или трайно прекъсване на електрозахранването

 

1.4 нематериални щети, косвени вреди, пропуснати ползи;

 

1.5 кражба, както и разходите за възстановяването на:
– документи и/или информация, в това число в електронен вид, чертежи, скици, нотариални актове, ръкописи, бизнес книги, образци, модели, планове, проекти, обекти на индустриална собственост или на търговски стратегии;
– пари, ценности, ценни книжа, марки;
– бижута, благородни метали;
– художествени творби, колекции с историческа стойност, нумизматични колекции, картини, гоблени и всякакви произведения на изкуството.

 

1.6 Изпълнителят не отговаря по раздел ХІІ, вкл. при кражба чрез взлом, ако СИС в обекта не е подала сигнал поради неправилно извършено предаване на обекта под охрана от страна на Възложителя /неспазване на инструкции за работа със СИС/ или поради повреди в елементите на СИС, за чиято изправност Възложителят отговаря.

 

1.7 Изпълнителят не отговаря по раздел ХІІ за обезщетяването на вредите при кражба чрез взлом, ако последната е осъществена поради неизпълнение на указания на Изпълнителя за техническо подсигуряване или за изграждане на пасивната физическа защита на обекта или поради неизпълнение на задълженията на Възложителя по предаване на обекта под охрана.

 

1.8 Изпълнителят не отговаря и при неизпълнение на задължения на Възложителя, приравнени и квалифицирани като груба небрежност, нарушаване на технически изисквания и норми, в това число и вътрешни правила на Възложителя за извършваната от него дейност, както и при друго съществено неизпълнение на уговорени между страните клаузи. При посочените в тази точка обстоятелства отговорността на Изпълнителя отпада изцяло.

 

1.9. Кражба, настъпила по време, когато охранителната система на обекта не е била включена, както при технически неизправни и/или неработещи сигнално-охранителни системи.

 

1.10. Загуба, увреждане или унищожаване на охранявано имущество в резултат на въздействие от страна на трети лица върху използваната СИТ или извършени при проникване през врати, прозорци и др., които не са поставени под охрана на СИТ.

 

1.11. Кражба на имущество, намиращо се извън охранявания обект.

 

1.12 Изпълнителят не отговаря, съгласно раздел ХІІ при кражба от лица, които живеят в едно домакинство с Възложителя или са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на каквато и да е работа; при кражба на имущество, намиращо се извън охранявания обект; при кражба извършена при преминаване през незаключени или незатворени врати или други незащитени проходни места; кражба, вследствие на груба небрежност или умисъл от страна на Възложителя и/или отговорника на обекта; при кражба, извършена при условията на граждански вълнения, извънредно положение,
военни действия, тероризъм, размирици, улични вълнения, стачки и др. подобни, както и във всички случаи, когато не отговаря Застрахователя по застрахователния договор.

 

2. Всяка от страните може да променя адреса и/или факс номера/и-мейла си с писмено уведомление до другата страна. До получаване на такова уведомление, цялата кореспонденция, изпратена на последно известния номер/адрес на получаващата страна, се счита за надлежно получена.

 

3. Страните се задължават да пазят търговската и фирмена тайна, както и доброто име на насрещната страна, като не разгласяват никаква информация, станала им известна при или по повод изпълнението на правоотношението между тях и разпоредбите на „Общите условия”.

 

4. Всяка от страните е длъжна да уведомява писмено и своевременно насрещната страна за промени, засягащи отношенията им, относно гражданскоправния си статус /по отношение собственост на обект и/или имущество в него, право на ползване и др./, както и при промени в търговско – правния си статут /промяна при вписване и/или заличаване на обстоятелства, свързани със законно представителство, седалище и др./.В случай на промени в правния статут на страните в резултат на вливане, сливане или друга форма на правоприемство, правоотношението /ията по охрана на обект/и и настоящите „Общи условия” запазват действието си и обвързват правоприемниците на страните;

 

5. Настоящите ОУ са публично достъпни на електронната страница на Изпълнителя: www.asp-bg.com. Изпълнителят си запазва правото да прави допълнения и промени в ОУ, които публикува на посочената интернет страница и които влизат в сила за страните от посочената в тях дата.

 

6. Настоящите ОУ се считат сключени и действащи от датата на подписване на конкретен Договор за възлагане охрана със СОТ на обект, между Възложител и “Ей Ес Пи” ЕООД, като Изпълнител, с което Възложителят изрично декларира, че е запознат и приема условията по тях.