Качествената охранителна компания
Call Center   0700 11 112

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 07.11.2016г. фирма „Ей Ес Пи“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика чрез Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05M90POO1-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Ей Ес Пи“ ЕООД ще изпълнява проект „Сигурни в бъдещето си“ в периода 07.11.2016г. до 06.02.2018г., чиято цел е създаването на устойчиви нови работни места за безработни/неактивни лица, с фокус върху младите хора до 29 години. Основните дейности на проекта за постигане на тази цел са: наемане на 50 безработни/неактивни лица на длъжността „Охранител - транспорт и охрана на ценни пратки и товари" за 12 месеца, осигуряване обучение по част от професията „Охранител - транспорт и охрана на ценни пратки и товари", както и по ключова компетентност „Общуване на чужди езици" на новоназначените лица, осигуряване на необходимото униформено облекло, помощни и лични предпазни средства за новоназначените лица, дейности за информация и комуникация по проекта и неговото управление. Целева група на проекта са 50 безработни/неактивни лица, от които 25 безработни/неактивни младежи до 29 години и 25 безработни/неактивни лица на възраст от 30 до 54 години от цялата страна.

Общата стойност на проекта е 516 888.42 лева, от които 391 005.90 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 125 882.52 лева са собствен принос.

ASP Ltd.
Осъществени технически проекти

Проекти за техническо изграждане на охранителни и други системи от екипите на ASP.

Сподели в мрежата